04-10-2017
Noga z gazu i zbawienne odblaski

Pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem dopiero z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna dla kierowców – nawet z odległości 150 metrów.…

Artykuł Noga z gazu i zbawienne odblaski pochodzi z serwisu Szydłowiecki.eu.

Czytaj więcej ...
03-10-2017
WYCIECZKA DO WILNA

IMG 2534W ubiegły weekend Wilno i Troki odwiedziła delegacja gminy Mirów w skład, której wchodzili: radni, przedstawiciele zespołów ludowych oraz mieszkańcy gminy na czele z wójtem panem Arturem Siwiorkiem. Opiekę nad uczestnikami sprawowały: Dyrektor GBP – B. Seweryn, starszy bibliotekarz – A. Erbel i E. Dzik. Trzydniowy wyjazd dał możliwość poznania ważnych dla Polaków i Polski historycznych miejsc.

Pod opieką przewodnika pani Jadwigi Szlachtowicz mogliśmy podziwiać zabytki Wilna. Rozpoczęliśmy zwiedzanie od zabytkowego Cmentarza na Rossie. Spoczywa tam wielu Polaków – polskich żołnierzy poległych w walkach o Wilno, ludzi zasłużonych dla ojczyzny, a także serce Józefa Piłsudskiego i jego matki. Ze szczególnym sentymentem zawitaliśmy w progi gotyckiej Ostrej Bramy, gdzie znajduje się słynący cudami obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej Królowej Korony Polskiej. Następnym punktem zwiedzania był najpiękniejszy w Europie  kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu . Od niedawna proboszczem tej parafii jest nasz rodak ks. Wojciech Górlicki z Szydłówka. W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego można było pomodlić się przed pierwszą wersją obrazu „Jezu, Ufam Tobie” namalowanego przez Eugeniusza Kazimirowskiego wg. osobistych wskazówek św. Faustyny Kowalskiej. Godna obejrzenia była również Cerkiew św. Ducha, w której znajdują się relikwie świętych męczenników: Antoniego, Jana i Eustachego, wystawione na widok publiczny. Po obiedzie w domu pielgrzyma, podziwialiśmy piękną panoramę Starego Miasta z góry Trzykrzyskiej, . Zwieńczeniem dnia pełnego  atrakcji był grill z proboszczem ks. dr Eduardasem Kirstukasem na parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Nowej Wilejce.
Następnego dnia,  po mszy świętej odprawionej w języku polskim w parafialnym kościele św. Kazimierza, pojechaliśmy do siedziby Wielkich Książąt Litewskich w Trokach. To gotycka warownia osadzona na jeziorze Gavle, której strzegli wojownicy Karaimowie – sprowadzeni z Krymu.  Troki szczycą się tradycyjną kuchnią  karaimską, a szczególnie z jej jednego dania – kibinów, które pozwoliliśmy sobie zasmakować.
Nie mogliśmy ominąć słynnego Kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ponieważ od września tego roku, przez cały rok pielgrzymi  nawiedzając kościół mogą uzyskać  odpust zupełny.
Pobyt na Litwie zakończył się, a my wróciliśmy do domu bogatsi o kawałek historii polski i pełni niezapomnianych wrażeń.

{gallery}wilno2017{/gallery}

Czytaj więcej ...
03-10-2017
MUZEUM BUDUJE NOWĄ SIEDZIBĘ

2 października 2017 r. dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu Aneta Oborny podpisała umowę na budowę nowej siedziby z Generalnym Wykonawcą prac budowlanych  – Przedsiębiorstwem Budowlanym PERFECT Sp. z.o.o. z Bilczy reprezentowanym przez prezesa Zbigniewa Karola Bartela. Firma wyłoniona została w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Projekt realizowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu” o całkowitej wartości ponad 8 400 000 zł. 

Jest to najważniejsza inwestycja w dziejach muzeum. Jej realizacja pozwoli powiększyć muzealne powierzchnie ekspozycyjne w zamku do ok. 520 m2 i udostępnić na nich obecnie znajdujące się w magazynach cenne muzealne zasoby, poprawi warunki przechowywania muzealnych zbiorów, poprawi warunki pracy i umożliwi placówce rozwój działalności merytorycznej. 

Czytaj więcej ...
03-10-2017
Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działająca na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko-Kościelne, Szydłowiec

ogłasza nabór wniosków nr: 4/2017/G

o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego
realizowanego w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

na Przedsięwzięcie:

1.1.2 „Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD”

 

Termin naboru wniosków:
Od dnia 16 października 2017 roku do dnia 30 października 2017 roku

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” przy ul. Kolejowej 36 b 26-500 Szydłowiec od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz  z wymaganymi załącznikami.

Forma wsparcia:

Refundacja.

Zakres tematyczny projektu grantowego zgodny z LSR:

Przedsięwzięcie 1.1.2 „Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD”

Warunki udzielenia wsparcia w tym planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 4/2017/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu,  wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:
Kwota przeznaczona na wsparcie w ramach naboru nr 4/2017/G Inicjatywy na rzecz aktywizacji , ingerencji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wynosi ogółem 225.000 PLN (słownie złotych: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych ).

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego: 
W ramach przedsięwzięcia wspierany będzie rozwój małej infrastruktury oraz rozwój różnych form infrastruktury służącej rekreacji i kultury. Realizowane będą szczególnie małe inwestycje dotyczące infrastruktury turystyczno – rekreacyjno – wypoczynkowo- kulturowej ( świetlice wiejskie, place zabaw, siłownie plenerowe), operacje służące zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej.

Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantobiorcy oraz informacje o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy:

 Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 4/2017/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu, Przedsięwzięcie 1.1.2 „Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD” wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów- 19 pkt.

Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł, maksymalna: 25 000 zł

Wysokość kwoty grantu nie może być niższa niż 5000zł i wyższa niż 50 000

Intensywność pomocy wynosi do 95% kosztów całkowitych

Informacja o miejscu udostępnienia LSR: 

Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosku o powierzenie grantu, wniosku o płatność/sprawozdanie z realizacji grantu, umowy powierzenia grantu, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu” : www.razemnapiskowcu.pl oraz w biurze Stowarzyszenia w Szydłowcu ul. Kolejowa 36 B 26-500 Szydłowiec. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu w Szydłowcu ul. Kolejowa 36 B.

Integralną część ogłoszenia o naborze wniosków stanowi zamieszczony poniżej Regulamin wraz z załącznikami.

Czytaj więcej ...
03-10-2017
Wielofunkcyjne boisko sportowe

Od 4 września 2017r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ciepłej mogą korzystać z nowego wielofunkcyjnego boiska sportowego.…

Artykuł Wielofunkcyjne boisko sportowe pochodzi z serwisu Szydłowiecki.eu.

Czytaj więcej ...
03-10-2017
Posprzątali swój kawałek świata

Uczniowie i nauczyciele zaopatrzeni w worki i rękawice wyruszyli posprzątać swój kawałek świata. Tak obchodzono tegoroczne „Sprzątanie świata” w gąsawskiej podstawówce.…

Artykuł Posprzątali swój kawałek świata pochodzi z serwisu Szydłowiecki.eu.

Czytaj więcej ...
03-10-2017
Konferencja w Radomiu

Wójt gminy Jastrząb Andrzej Bracha uczestniczył w radomskiej konferencji.Wójt gminy Jastrząb Andrzej Bracha uczestniczył w radomskiej konferencji.…

Artykuł Konferencja w Radomiu pochodzi z serwisu Szydłowiecki.eu.

Czytaj więcej ...
02-10-2017
Nabór do Szydłowieckiej Rady Seniorów III kadencji

Burmistrz Szydłowca ogłasza nabór członków III kadencji Szydłowieckiej Rady Seniorów. Szydłowiecka Rada Seniorów została powołana, aby usprawnić komunikację pomiędzy samorządem gminnym a seniorami. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Czytaj więcej ...
02-10-2017
Uczniowie upamiętnili rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego

27 września 2017 roku odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu akademia poświęcona 78 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Czytaj więcej ...

icon OSOBY Z NASZEGO REGIONU

icon OSOBY Z NASZEGO REGIONU